Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Năm - Mai 2019

Manifestations générales à travers la planète
Mai 2019

29.05.2019
Mỹ-Khánh

Giáo Xứ Mỹ-Khánh Dâng Lễ, thắp nến cầu-nguyện cho Công-Lý và Hòa-Bình,
cầu-nguyện cho nhà hoạt-động Nguyễn Năng Tĩnh vừa bị bắt.

     

25.05.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video FB 1 - Video FB 2

        

        

     

24.05.2019
Oslo

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Nguyễn Xuân Phúc thăm viếng Na-Uy

Video FB 1 - Video FB 2

        

         

18.05.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

        

         

       

05.05.2019
Waalwijk

Cầu-nguyện cho Quê-Hương Việt-Nam

       

      

04.05.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

       

         

         

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !