Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Sáu - Juin 2019

Manifestations générales à travers la planète
Juin 2019

29.06.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video FB 1 - Video FB2

        

        

         

22.06.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

        

         

        

 

15.06.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

        

     

09.06.2019

08.06.2019
New York

Diễn-Hành Ngày Văn-Hoá Quốc-Tế lần thứ 20

        

  https://youtu.be/9HrnQJ9Sna4

08.06.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

         

        

   

01.06.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

        

        

        

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !