Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Bảy - Juillet 2019

Manifestations générales à travers la planète
Juillet 2019

28.07.2019
Toronto

Đồng-Bào Toronto biểu-tình trước Toà Lãnh-Sự Trung-Cộng

Video FB 1 - Video FB 2 - Video FB 3

        

      

      

      

21.07.2019
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

           

     

20.07.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video FB 1

         

        

17.07.2019
Hà-Nội

Các nữ-tu Dòng Thánh Phaolô Hà-Nội tiếp-tục tuần-hành gửi đơn đến UBND Quận Hoàn-Kiếm yêu cầu trả lại khu đất 42 Lý Thường Kiệt thuộc quyền quản-lý hợp-pháp của Nhà Dòng đang bị người dân và chính-quyền chiếm dụng bất-hợp-pháp.
Video FB 1

       

16.07.2019
Frankfurt

Tiếp-tục cầu-nguyện cho các Tù-Nhân Lương-Tâm Việt-Nam !
Phản-đối chính-sách tra-tấn các Tù-Nhân Lương-Tâm Việt-Nam !

     

  

16.07.2019
Nijmegen

Vinh-danh Cờ Vàng !

    

13.07.2019
Frankfurt

Việt Tân : Biểu-Tình Đồng-Hành cùng Quốc Nội
Trước Tổng Lãnh Sự Việt Cộng, Kennedy Allee, 49, D-60596 Frankfurt-am-Main

Video FB 1 - Video FB 2

     

     

     

      

     

06.07.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video FB 1

         

        

      

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !