Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Tám - Aot 2019

Manifestations générales à travers la planète
Aot 2019

31.08.2019
Paris

Biểu-tình chống Trung-Cộng xâm-lấn, Luật ANM, Formosa, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình.

Video FB 1

          

        

25.08.2019
Ottawa

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1 - Video FB 2 - Video FB 3 - Video FB 4

13g00 : Toà Đại-Sứ Trung-Cộng, 515 St Patrick Street, Ottawa, Ontario K1N 5H3

      

      

 

14g30 : Toà Đại-Sứ Việt Cộng, 55 MacKay Street, Ottawa, Ontario K1N 2B2

      

         

        

     

24.08.2019
Frankfurt

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước - Việt Tân

Video FB 1 - Video FB 2 - Video FB 3 - YouTube 1

           

       

      

      

   

24.08.2019
Paris

Biểu-tình chống Trung-Cộng xâm-lấn, Luật ANM, Formosa, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình.

Video FB 1

        

       

23.08.2019
Houston

Đồng-bào Houston biểu-tình trước LSQ Trung-Cộng.

        

   

23.08.2019
Washington DC

Đồng-bào Washington DC biểu-tình trước TĐS Trung-Cộng.

Video FB 1 - Video FB 2 - Video FB 3

  

18.08.2019
Nha-Trang

Một nhóm bạn ở Nha-Trang ra trước quán cà phê Hòn Chồng mặc áo đen in hình phản-đối đường lưỡi bò liếm sạch biển Đông và gio cao những biểu-ngữ với nội-dung "Đả-đảo Trung-Quốc xâm-lược", "Yêu cầu chính-phủ kiện TQ bằng tiếng Việt và Anh. Hành-động của nhóm dân này diễn ra trong trật-tự và rất ôn hòa.

  

18.08.2019
Sydney

Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do ủng-hộ Giới Trẻ HK biểu-tình chống Trung-Cộng
tại Belmore Park Sydney

video FB 1

      

 

17.08.2019
Melbourne

CĐNVTD Victoria,Tibet, Chinese biểu-tình ủng-hộ cho sự tranh-đấu của người Hongkong đối với nền độc-tài của Trung-cộng

Video FB

     

17.08.2019
Paris

Biểu-tình chống Trung-Cộng xâm-lấn, Luật ANM, Formosa, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình.

Video FB 1

        

        

      

16.08.2019
Hoà-Ninh

Linh-mục và giáo-dân hạt Hòa-Ninh xuống đường yêu cầu giải-thích về việc xây đập Rào Nan

Video FB 1

10.08.2019
Brisbane

Cơ-sở Việt Tân Brisbane, Úc-Châu tổ-chức buổi xuống đường nhằm vận-động tự-do
cho ông Châu Văn Khảm, một thành-viên của đảng Việt Tân đang bị giam giữ,
cùng các tù-nhân lương-tâm khác.

    

10.08.2019
Paris

Biểu-tình chống Trung-Cộng xâm-lấn, Luật ANM, Formosa, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình.

Video FB 1

       

         

   

10.08.2019
Sài-Gòn

Một số nhân-sĩ trí-thức của Sài Gòn đã đến trước cổng toà Lãnh-Sự Trung-Cộng trên đường Hai Bà Trưng quận 1 để cất lên tiếng hô vang ả ảo Trung-Quốc Xâm-Lược !!!

 

06.08.2019
Hà-Nội

Nhóm No-U Hà Nội biểu-tình trước Toà Đại-Sứ Trung-Cộng

video FB 1 - video FB 2 - video FB 3

       

 

05.08.2019
Sài-Gòn

Biểu-tình phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

   

04.08.2019
Sydney

Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do Tiểu-Bang NSW, Úc Chu tổ-chức biểu-tình trước Toà Đại-Sứ Trung-Cộng

video FB 1

      

  

04.08.2019
Tokyo

Kiều-bào và du-học-sinh đang sinh sống tại Nhật-Bản đã kéo đến ĐSQ Trung-Cộng để phản-đối TQ xâm-phạm trái phép bãi Tư Chính của Việt-Nam

video FB 1

 

03.08.2019
Paris

Biểu-tình chống Trung-Cộng xâm-lấn, Luật ANM, Formosa, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình.

video FB 1

         

        

 

02.08.2019
Los Angeles

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=QgneJKDF_8Y

video YOUTUBE 1 - Video Người Việt.com

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !