Biểu-Tình Đồng-Hành cùng Hồng Kông Chống Trung-Cộng xâm-lược

và Việt Cộng bán nước

Solidarité avec Hông Kông contre l'hégémonie chinoise communiste
15 Septembre 2019

Video FB 1 - Video FB 2 - Video FB 3 -Video FB 4 - Video FB 5 - Video FB 6 - Video FB 7 - Video FB 8 - Video FB 9 - Video FB 10

Video YOUTUBE : "Sea of Black"

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

        

        

         

         

       

       

      

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !