Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Mười - Octobre 2019

Manifestations générales à travers la planète
Octobre 2019

26.10.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1

         

        

  

20.10.2019
Lyon

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1

         

       

       

   

19.10.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1 - Video FB 2

        

       

        

13.10.2019
Oslo

Biểu-Tình chống Trung-Cộng nhân ngày Quốc-Khánh Trung-Cộng

        

12.10.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1

          

       

         

12.10.2019
Paris

Biểu-Tình chống Trung-Cộng nhân ngày Quốc-Khánh Trung-Cộng

     

06.10.2019
Brisbane

Biểu-Tình chống Trung-Cộng nhân ngày Quốc-Khánh Trung-Cộng

Video FB 1

         

06.10.2019
Paris

Biểu-Tình chống Trung-Cộng nhân ngày Quốc-Khánh Trung-Cộng

    

06.10.2019
Sài-Gòn

Đồng-cảm với người dân Hồng-Kông

     

05.10.2019
Markham

Biểu-Tình chống Trung-Cộng nhân ngày Quốc-Khánh Trung-Cộng

Video FB 1 - Video FB 2

      

   

05.10.2019
Paris

Biểu-Tình chống Trung-Cộng nhân ngày Quốc-Khánh Trung-Cộng

Video FB 1

        

        

05.10.2019
Toronto

Biểu-Tình chống Trung-Cộng nhân ngày Quốc-Khánh Trung-Cộng

Video FB 1 - Video FB 2 - Video FB 3 - Video FB 4

     

      

      

     

      

      

  

05.10.2019
Victoria

05.10.2019
Washington

01.10.2019
Paris

Biểu-Tình chống Trung-Cộng nhân ngày Quốc-Khánh Trung-Cộng

     

01.10.2019
San Francisco

Biểu-Tình chống Trung-Cộng nhân ngày Quốc-Khánh Trung-Cộng

https://www.youtube.com/watch?v=M_xX_ZvoG_0
https://www.youtube.com/watch?v=ercHlsLnFsI

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !