Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Hai - Février 2020

Manifestations générales à travers la planète
Février 2020

29.02.2020
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FACEBOOK

22.02.2020
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FACEBOOK

       

        

15.02.2020
Huntington Beach

Đại-Hội Đoàn-Kết Cộng-Đồng

      

   

15.02.2020
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FACEBOOK

08.02.2020
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FACEBOOK

08.02.2020
Dandenong

Lễ Thượng-Kỳ Đầu Năm Canh Tý tại Thành Phố Greater Dandenong - Victoria - Australia

     

      

      

08.02.2020
Dũ Yên

Người dân đã tập-trung tại Giáo-xứ Dũ-Yên, Kỳ-Anh, Hà-Tĩnh, để phản-đối tình-trạng ô-nhiễm môi-trưởng tệ-hại
mà bà con đang phải chịu đựng mỗi ngày tại đây.

  

01.02.2020
Houston

Hậu-Duệ VNCH Hải-Ngoại diễn-hành Tết Canh-Tý 2020 tại Houston Texas

Video FACEBOOK 1 - Video FACEBOOK 2

      

     

  

01.02.2020
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FACEBOOK

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !