Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Ba - Mars 2021

Manifestations générales à travers la planète
Mars 2021

06.03.2021
HOUSTON

Cộng-Đồng Người Tự-Do tại Houston chống tà-quyền VC, Trung-Cộng xâm lấn

   

   

     

20.03.2021
NSW

Cộng-Đồng Người Việt tại NSW tổ-chức Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !