Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Bảy - Juillet 2021

Manifestations générales à travers la planète
Juillet 2021

10.07.2021
Paris

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia tại Paris biểu-tình chống tà-quyền VC, Trung-Cộng xâm lấn, Formossa,
Luật An-Ninh Mạng, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình
https://www.facebook.com/vietquocauchau/videos/212991094076172

06.07.2021
Utah

Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do Utah dã an-vị Bức Tượng Đức-Thánh Trần Hưng Đạo trước Trung-Tâm Sinh-Hoạt Cộng-Đồng sau nhiều ngày vất-vả do công-sức của ông Phạm Trọng Nghĩa và các Mạnh-Thường-Quân đóng-góp.

   

03.07.2021
Paris

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia tại Paris biểu-tình chống tà-quyền VC, Trung-Cộng xâm lấn, Formossa,
Luật An-Ninh Mạng, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình
https://www.facebook.com/albert.goulain/videos/494423698450160

01.07.2021
BERLIN

Manifestation contre “les 100 ans du Parti Communiste Chinois“
Biểu-tình chống “100Jahre Kommunistische Partei Chinas“
Cùng chung vai sát cánh với các Dân-tộc Tây-Tạng, Tân-Cương, Hồng-Kông chống lại sự chà đạp thô bạo lên những quyền căn-bản của con người và quy-luật quốc-tế của đảng Cộng-Sản Tàu.

       

01.07.2021
PARIS

Manifestation contre “les 100 ans du Parti Communiste Chinois“
Cùng chung vai sát cánh với các Dân-tộc Tây-Tạng, Tân-Cương, Hồng-Kông chống lại sự chà đạp thô bạo lên những quyền căn-bản của con người và quy-luật quốc-tế của đảng Cộng-Sản Tàu.

     

01.07.2021
TORONTO

Manifestation contre “les 100 ans du Parti Communiste Chinois“
Cùng chung vai sát cánh với các Dân-tộc Tây-Tạng, Tân-Cương, Hồng-Kông chống lại sự chà đạp thô bạo lên những quyền căn-bản của con người và quy-luật quốc-tế của đảng Cộng-Sản Tàu.

https://www.facebook.com/dinh.tue/videos/2890116217909687

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !