Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Tám - Août 2021

Manifestations générales à travers la planète
Août 2021

29.08.2021
San Jose

Lễ Tưởng-Niệm Anh Hùng Đông Tiến - Commémoration des Héros Đông Tiến
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

               

28.08.2021
Adélaïde

Lễ Tưởng-Niệm Anh Hùng Đông Tiến - Commémoration des Héros Đông Tiến
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

  

21.08.2021
Paris

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia tại Paris biểu-tình chống tà-quyền VC, Trung-Cộng xâm lấn, Formossa,
Luật An-Ninh Mạng, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình
https://www.facebook.com/vietquocauchau/videos/2007399346082182

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !