Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Chín - Septembre 2021

Manifestations générales à travers la planète
Septembre 2021

25.09.2021
Paris

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia tại Paris biểu-tình chống tà-quyền VC, Trung-Cộng xâm lấn, Formossa,
Luật An-Ninh Mạng, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình
https://www.facebook.com/vietquocauchau/videos/552315699175727

21.09.2021
Berlin

11.09.2021
Paris

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia tại Paris biểu-tình chống tà-quyền VC, Trung-Cộng xâm lấn, Formossa,
Luật An-Ninh Mạng, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình
https://www.facebook.com/vietquocauchau/videos/2716972125274132

03.09.2021
Boston

Lễ Tưởng-Niệm Anh Hùng Đông Tiến - Commémoration des Héros Đông Tiến
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

https://www.youtube.com/watch?v=W7FbPEp7frI
https://www.sbtn.tv/le-tuong-niem-anh-hung-dong-tien-tai-boston-ma/

02.09.2021
San Francisco

Biểu-tình chống Trung-Cộng xâm lăng biển đảo Việt-Nam, trước Toà Đại-Sứ https://www.youtube.com/watch?v=cAJTLlH7o4Q

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !