Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Mười Một - Novembre 2021

Manifestations générales à travers la planète
Novembre 2021

13.11.2021
San Jose

Lễ Khánh-Thành Tượng-Đài Tái-Chiếm Cổ-Thành Quảng-Trị tại San Jose, California
Inauguration de la stèle "Reprise de l'Ancienne Forteresse de Quảng-Trị" à San Jose, California

            

            

            

         

04.11.2021
Paris

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia tại Paris biểu-tình chống tên VC Phạm Minh Chính
La Communauté Vietnamienne de Paris manifeste contre la visite du VietCông Phạm Minh Chính

    

02.11.2021
Nogent s/Marne

Đền Kỷ-Niệm Tử-Sĩ Đông-Dương tại Nogent-sur-Marne
Le monument aux Indochinois morts pour la France (1914-1918) et la stèle vietnamienne (1950-1975)

          

     

     

        

          

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !