Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Mười Hai - Décembre 2021

Manifestations générales à travers la planète
Décembre 2021

03.12.2021
Houston

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Houston biểu-Tình chng giao-lưu thương-mại Việt-Cng.
https://www.facebook.com/VIETVnetwork/videos/423705786002869
Phát-biểu của Cộng-Đồng Việt Tân Houston :
https://www.facebook.com/100004372987522/posts/2037764446379302/

            

                

          

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !