Sinh-hoạt và Biểu-tình trên khắp Thế-Giới

Manifestations générales à travers la planète
Janvier - Février - Mars 2022

14.03.2022
SAN JOSE

Cộng-Đồng Người Tự-Do tham-gia biểu-tình yểm-trợ Ukraine chống cuộc xâm-lăng của Nga

      

  

12.03.2022
PARIS

Cộng-Đồng Người Tự-Do tham-gia biểu-tình yểm-trợ Ukraine chống cuộc xâm-lăng của Nga

  

27.02.2022
TORONTO

Cộng-Đồng Người Tự-Do tham-gia biểu-tình yểm-trợ Ukraine chống cuộc xâm-lăng của Nga

Video Youtube

       

04.02.2022
SYDNEY

Cộng-Đồng Người Tự-Do NSW đòi hỏi Tự-Do cho Ông Châu Văn Khảm tại Sydney

    

30.01.2022
SAN JOSE

Cộng-Đồng Người Việt tại San Jose tổ-chức Tết Nguyên-Đán Nhâm Dần

      

       

      

     

     

      

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !