Sinh-hoạt và Biểu-tình trên khắp Thế-Giới

Manifestations générales à travers la planète
Avril 2022

02.04.2022
PARIS

Cộng-Đồng Người Tự-Do tại Paris tham-gia biểu-tình chống tà-quyền VC, Trung-Cộng xâm lấn, lu?t ANM, Formosa, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình

Video VIMEO

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !