Sinh-hoạt và Biểu-tình trên khắp Thế-Giới

Manifestations générales à travers la planète
Mai 2022

14.05.2022
Montreal

Lễ Khánh-Thành Công-Viên Sài-Gòn tại Montreal

Video SBTN

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !