TẾT NGUYÊN-ĐÁN TÂN MÃO

NOUVEL AN LUNAIRE VIETNAMIEN - ANNEE DU CHAT

Hội Người Việt Tự-Do tại Liège

Tập dợt - Répétitions

        

               

       

       

Văn-nghệ - Spectacle

        

        

         

  

Bầu không-khí - Ambiance

       

       

     

       

        

  

Khiêu-vũ - Bal