Tinh-thần
Trần Văn Bá
bất-diệt

 

với sự hiện-diện của Ông André Schroyen
Phó-Thị-trưởng Thành-phố Liège

       

08.01.2010 - LIEGE

Parc de la Boverie
4020 Liège

en la présence de Monsieur André Schroyen
Echevin de Liège

   

        

   

      

                

TRẦN VĂN BÁ