Tinh-thần
Trần Văn Bá
bất-diệt

10.01.2010 - PARIS

vidéos : phần 1 - phần 2 - phần 3 - phần 4 - phần 5 - phần 6

hình ảnh : youtube-bacninh

      

Hoà-thượng Thích Minh Tâm thắp hương

       

Chào Quốc-Kỳ và Phút Mặc-Niệm

    

Diễn-văn Khai-Mạc của Chủ-tịch THSVVN/Paris, Anh Nguyễn Ngọc Bách

        

Phát-biểu của các Đại-diện tổ-chức và hội-đoàn

       

Văn-nghệ đấu-tranh

          

       

Một Nén Hương cho Trần Văn Bá

Các cựu Chủ-tịch THSVVN/Paris thắp hương

       

    

       

       

      

Văn-nghệ : chung-khúc

       

       

       

Quan-khách

       

      

       

      

     

     

văn-nghệ giúp vui

       

     

TRẦN VĂN BÁ