Tinh-thần

Trần Văn Bá

bất-diệt

2013 : LIEGE

  

 

Lễ Tưởng-niệm / Commémoration

08.01.2013
LIEGE
Parc de la Boverie

En présence de / với sự hiện-diện của
Monsieur André Schroyen
Echevin de Liège / Phó Thị-trưởng Liège

    

    

    

    

    

    

  

TRẦN VĂN BÁ