Tinh-thần

Trần Văn Bá

bất-diệt

1985 - 2016

 

08.01.2016 : LIEGE

Lễ Tưởng-niệm / Commémoration
Parc de la Boverie - LIEGE

En présence de / với sự hiện-diện của
Monsieur André Schroyen
Echevin de Liège / Phó Thị-trưởng Liège

    

         

TRẦN VĂN BÁ