Tinh-thần

Trần Văn Bá

bất-diệt

1985 - 2018

Paris
13.01.2018

Westminster
21.01.2018

08.01.2018 : LIEGE

Lễ Tưởng-niệm / Commémoration
Parc de la Boverie - LIEGE

En présence de / với sự hiện-diện của
- Monsieur André Schroyen
Echevin de Liège / Phó Thị-trưởng Liège

- các Đại-diện Ủy-ban Giải-thưởng
"Tinh-thần Trần Văn Bá" 2018

     

  
Đại-diện Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège trao cho Đại-diện Ủy-ban Giải-thưởng
"Tinh-thần Trần Văn Bá" 2018 số tiền do Đồng-Bào Liège đóng góp : 400 € (bốn trăm)

    
Nén hương lòng...

    

   

TRẦN VĂN BÁ