Tinh-thần

Trần Văn Bá

bất-diệt

1985 - 2019

's-HERTOGENBOSCH
05.01.2019

  

08.01.2019 : LIEGE

Lễ Tưởng-niệm / Commémoration
Parc de la Boverie - LIEGE

En présence de / với sự hiện-diện của
các Đại-diện Ủy-ban Giải-thưởng
"Tinh-thần Trần Văn Bá" 2019

    

     

  

Đại-diện Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège trao cho Đại-diện Ủy-ban Giải-thưởng
"Tinh-thần Trần Văn Bá" 2019 số tiền do Đồng-Bào Liège đóng góp :
510 € (năm trăm mười)

 
Nén hương lòng...

   

Paris
12.01.2019

          

 

TRẦN VĂN BÁ