Tinh-thần

Trần Văn Bá

bất-diệt

1985 - 2020

 

08.01.2020 : LIEGE

Lễ Tưởng-niệm / Commémoration
Parc de la Boverie - LIEGE

   

    

 

TRẦN VĂN BÁ