ạ á ả ã

ă ắ ặ ẵ ằ ẳ
ầ ậ ấ ẩ ẫ

Á À Â

ẹ ẻ ẽ

ệ ễ ế ề ể

Ê

Đ đ

í ì ị ỉ ĩ

ộ ồ ố ổ ỗ

ọ ó ò õ ỏ

ơ ớ ờ ở ợ ỡ

ươ ướ ưở ượ ườ ưỡ

ư ử ự ứ ữ ừ

Ủ ủ ú ụ ũ Úc

ỵ ỹ ý ỳ ỷ

<br />

Hội Ngưi Việt Tị-Nạn Cộng-Sản

Lễ Chào Quốc-kỳ

42 Năm Quốc-Hận - 42è Commémoration du 30 avril
 

Ðảng Việt Tn
Ngày Quc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme

 

Hội Cựu-Qun-Nhn QLVNCH / VQ Bỉ  - Association des Anciens Combattants de la RVN - Belgique
Restaurant La Cit du Mandarin, Kuikenstraat, 192, B-1620 Drogenbos-Bruxelles

 

Cng-Đng Việt-Nam Tự-Do tại VQ Bỉ - Communauté Vietnamienne Libre de Belgique
Rond-point Schuman, B-1040 Bruxelles

Boulevard Gnral Jacques, 1, B-1050 Bruxelles

Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automne

Trẻ Việt - Jeunesse Vietnamienne
Salle '250' Parmentier

Av. Edmond Parmentier, 250, B-1150 Bruxelles

Việt Võ Đạo Bỉ - VOVINAM Belgique

Đêm Thắp Nến - Veillée pour le Vietnam
Place de l'Albertine, B-1000 Bruxelles
18g-20g

Buổi Văn-Nghệ Gây Quỹ cho
Ủy-ban Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá"

Lễ Tưởng Niệm - Commémoration "Trần Văn Bá"
Cng-Đng Việt-Nam tại Liège - Communauté Vietnamienne de Liège
Parc de la Boverie, B-4020 Liège

Lễ Công-bố Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2016

Tết Nguyên-Đán - Nouvel An Vietnamien
Hi Người Việt Tự-Do tại Liège - Association des Vietnamiens Libres de Liège
Salle Henriette Brenu, rue Gilles Magnée, 87, B-4430 Ans

Fête du Roi Fondateur du Vietnam
Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège - Communauté Vietnamienne de Liège
Château de Péralta, rue de l'Hôtel de Ville, 6,B-4031 Angleur

Đêm Văn-ngh Lc Hng - Soirée Lc Hng
ICADI, rue de Fragnée, B-4000 Liège

Ngày Tri-Ân - Journée de la Reconnaissance
"10 năm Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân Việt-Nam"

Kỷ-Niệm 40 năm thành-lp Hi - 40è Anniversaire de l'Association
Hi Thân-Hữu Bỉ-Việt - Amitiés Belgique-Vietnam

Centre Culturel de Wolluwe-St-Pierre, Salle Fabry
av. Charles Thielemans, 93, B-1150 Bruxelles

Trại Hè - Camp de Vacances Trẻ Việt
Trẻ Việt - Jeunesse Vietnamienne
Route d'Eupen 36, B-4960 Malmedy

 Salle Savio, Stationsstraat, 275, B-1700 DILBEEK

Chùa / Pagode Tu Giác, Rue de l'Espoir, 2, B-4030 Liège

Buổi sinh-hoạt giới-thiu phái-đoàn vận-động giữa kỳ UPR của VOICE năm 2017
VOICE Europe
Maison ND du Chant d'Oiseau, av. des Franciscains, 3A, B- 1150 Bruxelles

Thnh-Lễ Mừng Chúa Phục-Sinh

Cng-Đon Cng-Giáo Việt-Nam tại Liège - Communauté Catholique Vietnamienne de Liège
Thnh Đường Notre Dame de la Vsitation
Rue Vinve 2 – B-4030 Grivegne

Đảng Việt-Tn / Php

Dạ-Khc Tình Xun - Concerts
Chương-trình Văn-Nghệ Từ-Thiện Cng Dường Xy Cha / Contributions la construction des Pagodes
Chausse de Wavre, 1240, B-1160 Bruxelles

Rue des Ecoliers, 65, B-4100 Seraing

Ho Lan, Suisse...

Kiểm-Điểm Định-Kỳ Phổ-Qut -UPR
Universal Periodic Review
trước Trụ-sở Lin-Hiệp-Quốc
Place des Nations, Genve, Suisse

Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Hội H.O. Cứu-Trợ Thương-phế-binh & Quả-phụ VNCH
Trường Trung-Học Los Amigos

42 Năm Quốc-Hận - 42è Commémoration du 30 avril
Nhóm Vinh-Danh Cờ Vàng Việt-Nam & Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản / Hoà Lan
Communauté des Réfugiés Vietnamiens de Hollande
14g00-15g30 : Toà Đại-Sứ CSVN, Javastraat, 1, NL-2585 AA Den Haag

Cộng-Đồng Việt-Nam Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Hoà-Lan
Churchillplein, 10, NL-2517JW Den Haag, 14g00-16g00

Đại-Hội Giới Trẻ Thế-Giới - Congrès Mondial de la Jeunesse
Phong-Trào Giới Trẻ Thế-Giới Vì Nhân-Quyền

Đêm Ca Nhạc Gây Qũy cho Thương-Phế-Binh VNCH : "Chút Quà Cho Anh"

Tiệc Gây Qũy Yểm-Trợ Phong-Trào Dân-Chủ Quốc-Nội

Vinh-danh Cờ Vàng - Honneur au Drapeau Jaune à 3 bandes rouges
Toà Thị-chính / Hôtel de Ville de Waalwijk

Chùa

 

Giáo-Hi Phật-Giáo Việt-Nam Thng-Nhất tại VQ Bỉ

Cha Tụ Gic, rue de l'Espoir, 2, 4032 Lige-Grivegne

Bữa Cơm Văn-Nghệ Tình Thương - Thương về Ðồng-Bào lũ lụt miền Trung
Giáo-Hi Phật-Giáo Việt-Nam Thng-Nhất Âu-Châu - Tng-V Từ-Thin Xã-Hi
Chùa / Pagode Khánh Anh Evry, rue François Mauriac, 8, Parc aux Lièvres, F-91000 Evry

Húy-Kỵ - Ngày Giỗ Đầu của Ân-Sư
Tổ Đình Khánh Anh, avenue Henri Barbusse, 14, F-92220 Bagneux

Ngày Tu Bát Quan Trai Gii
Chùa Khánh Anh Bagneux

Thánh-Lễ Đồng Tế - Cầu-Nguyện Tưởng Nhớ

Đêm Văn-Nghệ Giáng-Sinh
Hi Bác Ái Vinh Sơn

Khóa Tu Học Pht-Pháp Âu-Châu Kỳ th 27
Giáo-Hội Pht-Giáo Việt-Nam Thống-Nht Âu-Châu

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe
Gesamtschule an der Erft, Aurinstrasse 59, D- 41466 Neuss

Lễ Đại Tường C Hoà Thượng Thích Minh Tâm
L Khánh-Thành Chùa Khánh Anh
Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

Đại Lễ Pht Đản - Fte de la Naissance de Bouddha
Chùa / Pagode Khánh Anh Evry
rue François Mauriac, 8, Parc aux Lièvres, F-91000 Evry

Đại Nhạc Hội - Buổi Cơm Gây Qũy Giúp Chùa Chùa Khánh Anh Evry
Hội Văn-Hóa Xã-Hội Âu-Châu
Nhà Hàng Chine Masseéna, Place Vénétie, 13, F-75013 Paris

Ngày Tu Bát Quan Trai Gii

Ngày Gây Qũy Sửa Chùa Bảo Đức
Giáo-Hi Phật-Giáo Việt-Nam Thng-Nhất Âu-Châu - Chi-B Đức

Cha / Pagode Quảng Đức, Route d'Aussonne, 43, F-31700 Conebarieu

Tu-Viện Phổ Đ Sơn, 11 Katimavik,  Val-des-Monts

FRANCE

Phong-Tro Tinh-Thn Trần Văn Bá

Tinh-Thồần Din Hồng

 

Hi Hải-Quân & Hàng-Hải V.N.C.H. tại Pháp
Tập-Thể Người Việt Tỵ-Nạn Cng Sản tại Pháp

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Tự-Do tại Pháp
Communauté des Vietnamiens Libres de France

Biểu-Tình trước Toà Đại-Sứ Việt-Cng

trước Sứ-Quán Cng-Sn Việt-Nam

Năm Quc-Hận

Ngày Quc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme
Parvis des Droits de 'Homme - Cng-Trường Nhn-Quyền - F-75016 Paris

Nhân-Quyền - Không Biên-Giới

Ngày Hoàng-Sa
Hi Hải-Quân & Hàng-Hải V.N.C.H. tại Pháp
Tập-Thể Người Việt Tỵ-Nạn Cng Sản tại Pháp
Nhà Thờ Saint-Hyppolite, Salle 27, avenue de Choisy, 27, F- 75013 Paris - 14g-18g

Văn-Phòng Liên-Lạc các Hội-Đoàn và Người Việt Tự-Do tại Pháp
Bureau de Liaison des Associations de Vietnamiens Libres de France
Place du Trocadero, F-75016 Paris

Đại Nhạc Hội - Buổi Cơm Gây Qũy Giúp Chùa Chùa Khánh Anh Evry
Hội Văn-Hóa Xã-Hội Âu-Châu

Bữa Cơm - Văn-Nghệ - Dạ-Vũ
để hỗ-trợ Cha Lý và Đồng-Hành cùng Quốc-Nội cho Môi-Trường
Nhà Hàng D.N.J. Café, rue de Javelot, 24, F-75013 Paris

Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automne
Ái-Hữu Người Việt tại Bussy - Amicale des Vietnamiens de Bussy
Gymnase Maurice Herzog, Bd des Genêts, Bussy-St-Georges

Ngày Thể-Thao - Journée Sportive

Tết Nguyn-Đn  - Nouvel An Vietnamien
Tổng-Hội SVVN Paris - Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris

Opra de Massy, Place de France, 1, MASSY

 

 

 

RFA

Liên-Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại CHLB Ðc

Thánh-Lễ Mùa Vọng Advent Giáng-Sinh 2016
Hội Bác Ái Vinh Sơn Phao Lô
Nhà Thờ Heilig Geist, Stapperweg, 335, D- 41199 Mönchengladbach

Trung-Tâm VN Hannover & Tổ-Chức Nhân-Quyền Việt-Nam

Văn-Nghệ Giúp Người Nghèo tại Việt-Nam

Một Ngày Cho Quê Hương Việt-Nam
Hội Bác Ái Vincent de Paul - Đc Quốc
Hội-trường Nhà X Heilig Geist
Stapperweg, 335, D- 41199 Mönchengladbach

Buổi Giới-Thiệu cun Phim Tài-Liệu "Hn Tử-Sĩ - Nghiã-Trang Quân-Ðội Biên-Hoà"

Bữa Cơm Tương-Trợ Ðồng-Bào min Trung trước thm-họa cá chết và lũ lụt

Đêm Văn-Nghệ Tri-Ân - Gây Quỹ Thực-Hiện Tượng-Đài Tiến-sĩ Rupert Neudeck

Đi Tìm Quê-Hương

Văn-Nghệ "Việt-Nam Vận Nước Nổi Trôi"

Khúc Tù Ca – Hát cho Việt Khang
Nhóm “Vọng Trùng Duơng”

VoViNam - Việt-Võ-Đạo - Đại-Gia-Đình Hùng-Vương
Bürgerhaus Rohrbach, Dr Horst Schmidt Str. 2, D-64372 Ober-Ramstadt / Rohrbach

Tết Đống Đa - Xuân Dân Tộc - Bính Thân
Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Köln

Association des Rfugis Vienamiens de Kln


Heinrich-Heine- Gymnasium, Hardtgenbuscher Kirchweg, 100, D- 51107 Köln-Ostheim

Mừng Xuân Bính Thân 2016
Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Mönchengladbach

Hi Người Việt Tỵ-Nạn tại Frankfurt và VPC
Association des Réfugiés Vietnamiens de Frankfurt
Kennedy Allee, 46, D-60596 Frankfurt-an-Main

Thương Quá Việt-Nam
Hội Ái-Hữu Người Việt Miền Trung Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Âu-Châu
17g, Hội Trường Katholische Kirchengemeinde Liebfrauen Bochum
Wittener Str, 23, D-44803 Bochum

Các Hoạt-Động của Tổ-Chức VETO trong các năm 2016-2017
Diễn-giả : Ông Vũ Quốc Dụng, Giám-Đốc Điu-Hành VETO

Ngày Quân-Lực Việt-Nam Cng-Hoà 19.06
Tp-Th Người Việt / Pháp
Hi Quán CÐNVTN Wiesbaden
Gemeinschaftszentrum Schelmengraben, Hans-Böckler Straße, 5-7
D-65199 Wiesbaden

Ngày Quân-Lực Việt-Nam Cng-Hoà 19.06
Tp-Th Chiến-Sĩ Việt-Nam Cng-Hoà / Đc Quốc
Hi Quán CÐNVTN Wiesbaden
Gemeinschaftszentrum Schelmengraben, Hans-Böckler Straße, 5-7
D-65199 Wiesbaden

Biểu-Tình Chống Thủ-Tướng Việt-Cộng Nguyễn Xuân Phúc
Liên-Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại CHLB Ðức
Hotel Mariott Berlin, Inge-Besheim Platz, 1, D-10785 Berlin


Elbpromenade-Landungsbrûcken, D-20459 Hamburg, 13g00-15g00

Ngày cầu-nguyện cho Quê-Hương Việt-Nam
Ðan-viện St. Ottilien
Erzabtei 01, D–86941 St. Ottilien

USA - CANADA - AUSTRALIA

 

42 Năm Quốc-Hận - 42è Commémoration du 30 avril
Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do Úc-Châu
Communauté des Vietnamiens Libres d'Australie
11g30 : Toà Toà Đại-Sứ CSVN , 6 Timbarra Cres , O'Malley, Canberra
14g00 : Tượng-Đài Chiến-Sĩ Trận-Vong Vit-Nam , ANZAC Parade , Canberra

Trung-Tm Sinh-Hot Cộng-Ðồng
90, Kinight Ave, Sunshine North

Hội Chợ Tết - - Festival du Nouvel An Vietnamien
Cộng-Ðồng Người Việt Quc-Gia Vùng Montréal
Centre Sportif Pierre Charbonneau, rue Viau 3000, Montréal, Québec H1V313

Lễ Thượng Kỳ trước Quốc-Hội Canada, 13g
Liên-Hội Người Việt Canada
111 Wellington Street, Ottawa

Lễ Tưởng Niệm Tử-Sĩ Quân-Lực Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà
Hội Bảo-Vệ Di-Sản Việt-Nam
Đài Tưởng Niệm Tử-Sĩ Quân-Lực V.N.C.H. và Ðồng-Bào Vượt Biên Tử-Nạn
Nghiã-Trang Le Repos Saint-François d'Assise
6893 Sherbrook Est., Montreal, Québec, H1N 1C7

Ðêm Không-Gian - Kỷ-Niệm 62 Năm ngày thành-lập Quân-Chủng Không-Quân
Paracel Seafood Restaurant
15583 Brookhurst St., Westminster, CA-92683

Đại-Nhc-Hi "Cám ơn Anh - Người Thương Binh VNCH" - Kỳ 11
Sân Vận-Động Trường Trung-Học Yerba Buena

1855 Lucretia ave., San Jose, CA 95122

Biểu-Tình Phản-Ðối Cờ Cộng-Sản Việt-Nam tại Surrey Fusion Festival 2017
Cộng-Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver
Holland Park, 13428 Old Yale Road, Surrey

Gây Qũy Yểm-Trợ Quốc-Nội
Ủy-Ban Qũy Yểm-Trợ Tập-Hợp Quốc Dân Việt
Khu Hội Cựu Tù-Nhân Chnh-Trị Bẳc California
111 E. Gish Rd., San Jose, CA 95112

Văn-Nghệ Gây Qũy Hỗ-Trợ Ðòi Công-Lý cho Nạn-Nhân Formosa
Nhóm Thân-Hữu Quebec Canada

Đảng Vit Tn

Lin-Hi Cựu-Chiến-Sĩ Việt-Nam Cng-Ho Miền Nam California

Tượng-Đài Đc Thnh Trn Hưng Đạo

Cộng-Ðồng Người Việt Quc-Gia Dallas

3221 Belt Line Road, Garland, TX 75044

 

Hi Cựu-Qun-Nhn Qun-LViệt-Nam Cng-Ho Vng Ontario

Din-Hnh Vn-Ho Quc-T - Dfil Culturel Internanional

Qun-Nhn Qun-LViệt-Nam Cng-Ho Vng Ontario

Diễn-Hnh Văn-Hoá Quốc-Tế - Dfil Culturel Internanional

Đại-Nhạc-Hội Cm Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ thứ 16
The QD Venue, 7722 Garden Grove Bvld,
Westminster, California 92683

Hoa Thịnh Đốn v Phụ-Cận