ạ
ẹ
ộ
ươ
ươ
Ủ
ả
ẻ
ồ
ướ
ướ
Ú
Ú
ã
ã
ẽ
ố
ưở
ưở
ủ
ă
ă
ệ
ổ
ượ
ượ
ú
ú
ắ
ễ
ỗ
ườ
ườ
ụ
ặ
ế
ế
ọ
ưỡ
ưỡ
ũ
ũ
ằ
ề
ó
ó
ư
ư
ỵ
ẳ
ể
ò
ò
ử
ỹ
ầ
Ê
Ê
õ
õ
ự
ý
ý
ậ
Đ
Đ
ỏ
ứ
ỳ
ấ
đ
đ
ơ
ơ
ữ
ỷ
ẩ
í
í
ớ
ừ
Ứ
ẫ
ì
ì
ờ
Ũ
Á Á
ị
ở
À À
ỉ
ợ
 Â
ĩ
ĩ
ỡ
á á   Ô Ô
â â   Ạ
Ã
Ã
Ầ

Lễ Tưởng Niệm lần thứ 89 Tang Yên Báy (17.06.1930-2019)
Việt-Nam Quốc Dân Đảng
Tổ Đình Khánh Anh, avenue Henri Barbusse, 14, F-92220 Bagneux

Tuần Lễ Tỵ-Nạn - Semaine des Réfugiés
Cộng-Đồng Người Việt
Tự-Do Úc-Châu - Victoria
Communauté des Vietnamiens Libres d'Australie - Victoria

Thánh-Lễ Cầu-Nguyện cho Quê-Hương Việt-Nam
Đan-Viện St.Ottilien
Erzabtei, 01, D-86941 St.Ottilien

Đêm Thắp Nến Cầu-Nguyện cho Quê-Hương Việt-Nam

 

Cộng-Đồng Việt-Nam Tự-Do tại VQ Bỉ

Đêm Thắp Nến - Veillée pour le Vietnam
Place de l'Albertine, B-1000 Bruxelles
18g-20g

Buổi Văn-Nghệ Gây Quỹ cho
Ủy-ban Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá"

Lễ Tưởng Niệm - Commémoration "Trần Văn Bá"
Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège - Communauté Vietnamienne de Liège
Parc de la Boverie, B-4020 Liège

Lễ Công-bố Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2016

Tết Nguyên-Đán - Nouvel An Vietnamien
Hi Người Việt Tự-Do tại Liège - Association des Vietnamiens Libres de Liège
Salle Henriette Brenu, rue Gilles Magnée, 87, B-4430 Ans

Fête du Roi Fondateur du Vietnam
Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège - Communauté Vietnamienne de Liège
Château de Péralta, rue de l'Hôtel de Ville, 6,B-4031 Angleur

Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automne
Mouvement Vovinam Viet Vo Dao de Belgique
Hall Omnisport de Loncin, Rue des Charrons, B-4431 Loncin

Đêm Văn-ngh Lc Hng - Soirée Lc Hng
ICADI, rue de Fragnée, B-4000 Liège

Ngày Tri-Ân - Journée de la Reconnaissance
"10 năm Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân Việt-Nam"

Kỷ-Niệm 40 năm thành-lp Hi - 40è Anniversaire de l'Association
Hi Thân-Hữu Bỉ-Việt - Amitiés Belgique-Vietnam

Centre Culturel de Wolluwe-St-Pierre, Salle Fabry
av. Charles Thielemans, 93, B-1150 Bruxelles

Tết Nguyên-Đán - Nouvel An Vietnamien
Hi Thân-Hữu Bỉ-Việt - Amitiés Belgique-Vietnam
Maison des Ailes, rue Montoyer, 1, B-1000 Bruxelles

Trại Hè - Camp de Vacances Trẻ Việt
Trẻ Việt - Jeunesse Vietnamienne
Route d'Eupen 36, B-4960 Malmedy

Khai-Giảng Lớp Học Việt-Ngữ - Reprise des Cours de Vietnamiens
Trẻ Việt - Jeunesse Vietnamienne
Chaussée de Boondael, 520, B-1050 Ixelles

Chùa / Pagode Tuệ Giác, Rue de l'Espoir, 2, B-4030 Liège

Buổi sinh-hoạt giới-thiu phái-đoàn vận-động giữa kỳ UPR của VOICE năm 2017
VOICE Europe
Maison ND du Chant d'Oiseau, av. des Franciscains, 3A, B- 1150 Bruxelles

Centre Communautaire du Chant d'Oiseau, av. du Chant d'Oiseau, 40, B-1150 Bruxelles

Quốc-Hận - Commémoration du 30 avril
Biểu-Tình trước Toà Đại-Sứ Việt-Cng tại Bruxelles
Cộng-Ðồng Việt-Nam Tự-Do tại
VQ Bỉ
Bd Général Jacques, 1, B-1050 Bruxelles

Lễ Kỷ-Niệm Ngày Quân-Lực 19/6
Hội Cựu-Quân-Nhân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà tại VQ Bỉ
La Cité du Mandarin, Kuikenstraat, 192, B-1620 Drogenbos

"Les Ailes des Anges", Rue Montoyer, 1, B-1000 Bruxelles

Soirée "Main dans la main - Nối Vòng Tay Lớn" 6
Salle New Joepie, chaussée de Wavre, 1236, B-1160 Bruxelles

Lễ Mừng Tân Khoa
Hội Chuyên-Gia Việt-Nam - Phân Hội Bỉ
Association des Professionnels Vietnamiens de Belgique - VPS

Tết Canh Tý 2020 - Nouvel An Vietnamien / Année de la Souris
Trẻ Việt - Jeunesse Vietnamienne
Salle Savio, Stationsstraat, 275, B-1700 Dilbeck

 

 

 

Hội Ngưi Việt Tị-Nạn Cộng-Sản

Lễ Chào Quốc-kỳ

Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Hội H.O. Cứu-Trợ Thương-phế-binh & Quả-phụ VNCH
Trường Trung-Học Los Amigos

42 Năm Quốc-Hận - 42è Commémoration du 30 avril
Nhóm Vinh-Danh Cờ Vàng Việt-Nam & Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản / Hoà Lan
Communauté des Réfugiés Vietnamiens de Hollande
14g00-15g30 : Toà Đại-Sứ CSVN, Javastraat, 1, NL-2585 AA Den Haag

Cộng-Đồng Việt-Nam Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Hoà-Lan
Churchillplein, 10, NL-2517JW Den Haag, 14g00-16g00

Đại-Hội Giới Trẻ Thế-Giới - Congrès Mondial de la Jeunesse
Phong-Trào Giới Trẻ Thế-Giới Vì Nhân-Quyền

Đêm Ca Nhạc Gây Qũy cho Thương-Phế-Binh VNCH : "Chút Quà Cho Anh"

Tiệc Gây Qũy Yểm-Trợ Phong-Trào Dân-Chủ Quốc-Nội

Vinh-danh Cờ Vàng - Honneur au Drapeau Jaune à 3 bandes rouges
Toà Thị-chính / Hôtel de Ville de Waalwijk

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng
Nhóm Vinh-Danh Cờ Vàng Việt-Nam
Toà Đại-Sứ CSVN, Javastraat, 1, NL-2585 AA Den Haag

 

Chùa

 

Chùa Tuệ-Giác, Rue de l'Espoir 2, 4030 Liège

Chùa Quảng Đức, Route d'Aussonne, 43, F-31700 Cornebarrieu

Thọ Bát Quan Trai và Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà

Gia-Đình Phật-Tử Quảng-Đức

Bữa Cơm Văn-Nghệ Tình Thương - Thương về Ðồng-Bào lũ lụt miền Trung
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Âu-Châu - Tổng-Vụ Từ-Thiện Xã-Hội
Chùa / Pagode Khánh Anh Evry, rue François Mauriac, 8, Parc aux Lièvres, F-91000 Evry

Húy-Kỵ - Ngày Giỗ Đầu của Ân-Sư
Tổ Đình Khánh Anh, avenue Henri Barbusse, 14, F-92220 Bagneux

Ngày Tu Bát Quan Trai Gii
Chùa Khánh Anh Bagneux

Thánh-Lễ Đồng Tế - Cầu-Nguyện Tưởng Nhớ

Đêm Văn-Nghệ Giáng-Sinh
Hi Bác Ái Vinh Sơn

Khóa Tu Học Pht-Pháp Âu-Châu Kỳ th 27
Giáo-Hội Pht-Giáo Việt-Nam Thống-Nht Âu-Châu

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe
Gesamtschule an der Erft, Aurinstrasse 59, D- 41466 Neuss

Lễ Đại Tường C Hoà Thượng Thích Minh Tâm
L Khánh-Thành Chùa Khánh Anh
Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

Đại Lễ Phật Đản
Chùa / Pagode Khánh Anh Evry
rue François Mauriac, 8, Parc aux Lièvres, F-91000 Evry

Đại Nhạc Hội - Buổi Cơm Gây Qũy Giúp Chùa Chùa Khánh Anh Evry
Hội Văn-Hóa Xã-Hội Âu-Châu
Nhà Hàng Chine Masseéna, Place Vénétie, 13, F-75013 Paris

Ngày Tu Bát Quan Trai Gii


 Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automne

Chùa / Pagode Trúc Lâm
Bld de la Forbine, 176, F-13011 Marseille

Ngày Gây Qũy Sửa Chùa Bảo Đức
Giáo-Hi Phật-Giáo Việt-Nam Thng-Nhất Âu-Châu - Chi-B Đức
Sterkraderstrasse, 105, D-46117 Oberhausen

Ngày Tu Huân - thọ trì Tam Kinh Tịnh Độ
Giáo-Hi Phật-Giáo Việt-Nam Thng-Nhất Âu-Châu - Chi-B Pháp
Tổ Đình Khánh Anh, avenue Henri Barbusse, 14, F-92220 Bagneux

Đêm Văn-Nghệ Dạ-Vũ Gây Qũy Từ-Thiện - Soirée de Charité
Chùa Phật Quang
Hội-trường Mehrweckhalle Holzheim, Maximilian str. 6, D-41472 Neuss

FRANCE

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Tự-Do tại Pháp
Communauté des Vietnamiens Libres de France

Biểu-Tình trước Toà Đại-Sứ Việt-Cng

trước Sứ-Quán Cng-Sn Việt-Nam

Năm Quc-Hận

Ngày Quc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme

Nhân-Quyền - Không Biên-Giới

Ngày Hoàng-Sa
Hi Hải-Quân & Hàng-Hải V.N.C.H. tại Pháp
Tập-Thể Người Việt Tỵ-Nạn Cng Sản tại Pháp
Nhà Thờ Saint-Hyppolite, Salle 27, avenue de Choisy, 27, F- 75013 Paris - 14g-18g

Văn-Phòng Liên-Lạc các Hội-Đoàn và Người Việt Tự-Do tại Pháp
Bureau de Liaison des Associations de Vietnamiens Libres de France
Place du Trocadero, F-75016 Paris

Đại Nhạc Hội - Buổi Cơm Gây Qũy Giúp Chùa Chùa Khánh Anh Evry
Hội Văn-Hóa Xã-Hội Âu-Châu

Bữa Cơm - Văn-Nghệ - Dạ-Vũ
để hỗ-trợ Cha Lý và Đồng-Hành cùng Quốc-Nội cho Môi-Trường
Nhà Hàng D.N.J. Café, rue de Javelot, 24, F-75013 Paris

Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automne
Ái-Hữu Người Việt tại Bussy - Amicale des Vietnamiens de Bussy
Gymnase Maurice Herzog, Bd des Genêts, Bussy-St-Georges

Ngày Thể-Thao - Journée Sportive
Tổng-Hội SVVN Paris - Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris
Opéra de Massy, Place de France, F-91300 Massy

Chuơng-trình Ca Nhạc Khiêu-vũ "Tình Anh Lính-Chiến"
Salle C Royal, rue Léon Greffroy, 23, F-94400 Vitry-sur-Seine

Gala Từ-Thin "Hoà Hip Bàn Tay Nhân Ái"
Brasserie du Palais, allée du Parmentier, 45, F-94000 CRETEIL

Hội-Thảo / Cô Carina Hoàng : "Thuyền-Nhân, Nạn-Nhân của Hành-Trình tìm Tự-Do"
Hội Văn-Hóa Người Việt Tự-Do

Lễ Tưởng Niệm - Commémoration "Trần Văn Bá"
Phong-Trào "Tinh-Thần Trần Văn Bá"
Espace MAS, rue Terres au Curé, 10, F-75013 Paris

Tưởng Niệm Hai Bà Trưng
Chi Hội Phụ-Nữ Âu Cơ - Văn-Phòng Liên-Đới Xã-Hội
Nhà Thờ Saint-Hyppolite, avenue de Choisy, 27, F- 75013 Paris

Tình-Khúc thời chinh-chiến
Hi Văn-hóa & Nghệ-thuật Người Việt Tự-Do Paris & vùng phụ-cận
Église St Léon, Place Cardinal Amette, 1, F-75015 Paris

Giải Quần-Vợt Hùng-Vương - Tournoi de Tennis
Tổng-Hội SVVN Paris - Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris
Parc de Sceaux - La Grenouillère

Dạ-Vũ Bước Nhạc Tình Hồng
Cùng góp phần vào món quà nhỏ gửi đến những anh chị em Yêu Nước trong lao-tù vào những ngày lập đông sắp tới
ESPACE LIBERTE, Avenue du Général de Gaulle, 1, F-91300 Massy

Studio Raspail, avenue Raispail, 216, F-75014 Paris

Tết Canh Tý 2020 - Nouvel An Vietnamien / Année du Rat
Lion's Club de Vauréal
Mairie de Vauréal, Place du Coeur Battant, 01, F-95490 Vauréal

 

RFA

Liên-Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại CHLB Ðức

Thánh-Lễ Mùa Vọng Advent Giáng-Sinh 2016
Hội Bác Ái Vinh Sơn Phao Lô
Nhà Thờ Heilig Geist, Stapperweg, 335, D- 41199 Mönchengladbach

Trung-Tâm VN Hannover & Tổ-Chức Nhân-Quyền Việt-Nam

Văn-Nghệ Giúp Người Nghèo tại Việt-Nam

Một Ngày Cho Quê Hương Việt-Nam
Hội Bác Ái Vincent de Paul - Đức Quốc
Hội-trường Nhà X Heilig Geist
Stapperweg, 335, D- 41199 Mönchengladbach

Buổi Giới-Thiệu cun Phim Tài-Liệu "Hn Tử-Sĩ - Nghiã-Trang Quân-Ðội Biên-Hoà"

Bữa Cơm Tương-Trợ Ðồng-Bào min Trung trước thm-họa cá chết và lũ lụt

Đêm Văn-Nghệ Tri-Ân - Gây Quỹ Thực-Hiện Tượng-Đài Tiến-sĩ Rupert Neudeck

Đi Tìm Quê-Hương

Văn-Nghệ "Việt-Nam Vận Nước Nổi Trôi"

Khúc Tù Ca  Hát cho Việt Khang
Nhóm Vọng Trùng Duơng

VoViNam - Việt-Võ-Đạo - Đại-Gia-Đình Hùng-Vương
Bürgerhaus Rohrbach, Dr Horst Schmidt Str. 2, D-64372 Ober-Ramstadt / Rohrbach

Tết Đống Đa - Xuân Dân Tộc - Bính Thân
Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Köln
Heinrich-Heine- Gymnasium, Hardtgenbuscher Kirchweg, 100, D- 51107 Köln-Ostheim

Mừng Xuân Bính Thân 2016
Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại Mönchengladbach

Hi Người Việt Tỵ-Nạn tại Frankfurt và VPC
Association des Réfugiés Vietnamiens de Frankfurt
Kennedy Allee, 46, D-60596 Frankfurt-am-Main

Thương Quá Việt-Nam
Hội Ái-Hữu Người Việt Miền Trung Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Âu-Châu
17g, Hội Trường Katholische Kirchengemeinde Liebfrauen Bochum
Wittener Str, 23, D-44803 Bochum

Các Hoạt-Động của Tổ-Chức VETO trong các năm 2016-2017
Diễn-giả : Ông Vũ Quốc Dụng, Giám-Đốc Điu-Hành VETO

Ngày Quân-Lực Việt-Nam Cng-Hoà 19.06
Tp-Th Chiến-Sĩ Việt-Nam Cng-Hoà / Đc Quốc
Hi Quán CÐNVTN Wiesbaden
Gemeinschaftszentrum Schelmengraben, Hans-Böckler Straße, 5-7
D-65199 Wiesbaden

Biểu-Tình Chống Thủ-Tướng Việt-Cộng Nguyễn Xuân Phúc
Liên-Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại CHLB Ðức
Hotel Mariott Berlin, Inge-Besheim Platz, 1, D-10785 Berlin


Elbpromenade-Landungsbrûcken, D-20459 Hamburg, 13g00-15g00

Ngày cầu-nguyện cho Quê-Hương Việt-Nam
Ðan-viện St. Ottilien
Erzabtei 01, D86941 St. Ottilien

Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme
Liên-Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại CHLB Ðức
13g00-15g00 : Biểu-Tình tại Brandenburger Tor-Berlin
16g00-17g00 : Thánh-Lễ Cầu-Nguyện cho Quê-Hương Việt-Nam
St Aloysius, Schwyserstr. 1, D-13349
18g30-23g00 : Hội-Thảo - Văn-Nghệ tại Hội-Trường

Đêm Tình Thương Gây Quỹ Cứu-Trợ Người cùng khổ tại Việt-Nam
Hội Trường Mehrgenerationenhaus Voller Brunnen

Mittnachtstr. 211, D-72760 Reutlingen

Đêm Nguyện Cầu : Đêm Nhạc Cám ơn Thương-Phế-Binh VNCH
Hi Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản tại Nürnberg
Stadt Halle, Hauptstr. 104, D-90562 Heroldsberg

Đêm Nhạc Thính-Phòng "Tình Ca Muôn Thuở - Hương Xưa"
Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Köln
AULA der Diakonie Michaelshoven, Martinsweg, 11, D-50999 Köln

Tết Đống Đa - Xuân Mậu Tuất - Nouvel An Vietnamien / Année du Chien
Hi Người Việt Tị-Nạn Cng-Sản tại Köln
Heinrich-Heine- Gymnasium
Hardtgenbuscher Kirchweg, 100, D- 51107 Köln-Ostheim

Lời Quê-Hương Gọi
Willi Graf Gymnasium, Borschtalle, 26, D-80804 München

Đêm Tình Thương Gây Quỹ Cứu-Trợ Nạn-Nhân Trận Động Đất và Sóng Thần tại Indonesia
Cộng-Đồng Người Việt tại Reutlingen và VPC
Hội-trường NhàThờ St. Andreas, Nürnberger str. 184, D-72760 Reutlingen

Tết Kỷ Hợi - Nouvel An Vietnamien "Année du Cochon"
Hội Người Việt Tự-Do tại Berlin
Hội Trường Nhà Thờ St Aloysius
Schwyzer Str.2, D-13349 Berlin Wedding

Quốc-Hận - Commémoration du 30 avril
Liên-Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại CHLB Ðức
Trước Tổng Lãnh Sự Việt Cộng, Kennedy Allee, 49, D-60596 Frankfurt-am-Main

USA - CANADA - AUSTRALIA

Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Liên-Bang Hoa-Kỳ

42 Năm Quốc-Hận - 42è Commémoration du 30 avril
Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do Úc-Châu
Communauté des Vietnamiens Libres d'Australie
11g30 : Toà Toà Đại-Sứ CSVN , 6 Timbarra Cres , O'Malley, Canberra
14g00 : Tượng-Đài Chiến-Sĩ Trận-Vong Vit-Nam , ANZAC Parade , Canberra

Hội Chợ Tết - - Festival du Nouvel An Vietnamien
Cộng-Ðồng Người Việt Quc-Gia Vùng Montréal
Centre Sportif Pierre Charbonneau, rue Viau 3000, Montréal, Québec H1V313

Lễ Thượng Kỳ trước Quốc-Hội Canada, 13g
Liên-Hội Người Việt Canada
111 Wellington Street, Ottawa

Lễ Tưởng Niệm Tử-Sĩ Quân-Lực Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà
Hội Bảo-Vệ Di-Sản Việt-Nam
Đài Tưởng Niệm Tử-Sĩ Quân-Lực V.N.C.H. và Ðồng-Bào Vượt Biên Tử-Nạn
Nghiã-Trang Le Repos Saint-François d'Assise
6893 Sherbrook Est., Montreal, Québec, H1N 1C7

Ðêm Không-Gian - Kỷ-Niệm 62 Năm ngày thành-lập Quân-Chủng Không-Quân
Paracel Seafood Restaurant
15583 Brookhurst St., Westminster, CA-92683

Đại-Nhc-Hi "Cám ơn Anh - Người Thương Binh VNCH" - Kỳ 11
Sân Vận-Động Trường Trung-Học Yerba Buena

1855 Lucretia ave., San Jose, CA 95122

Lễ Tưởng Niệm Tử-Sĩ Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà
Hội Bảo-Vệ Di-Sản Việt-Nam
Đài Tưởng Niệm Tử-Sĩ Quân-Lực V.N.C.H. và Ðồng-Bào Vượt Biên Tử-Nạn
Nghiã-Trang Le Repos Saint-François d'Assise
6893 Sherbrook Est., Montreal, Québec, H1N 1C7

Biểu-Tình Phản-Ðối Cờ Cộng-Sản Việt-Nam tại Surrey Fusion Festival 2017
Cộng-Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver
Holland Park, 13428 Old Yale Road, Surrey

Gây Qũy Yểm-Trợ Quốc-Nội
Ủy-Ban Qũy Yểm-Trợ Tập-Hợp Quốc Dân Việt
Khu Hội Cựu Tù-Nhân Chnh-Trị Bẳc California
111 E. Gish Rd., San Jose, CA 95112

Văn-Nghệ Gây Qũy Hỗ-Trợ Ðòi Công-Lý cho Nạn-Nhân Formosa
Nhóm Thân-Hữu Quebec Canada

Buổi Ra Mắt Sách "Lối Thoát Nào Cho Việt-Nam ?"
Hi Cao Niên
Trụ-sở Hi Cao Niên : 6131 Willson Dr., Suite 104, Fall Church, VA-22044

Chiều Nhạc Ngàn Khơi : "Đàn Chim Tha Hương"
Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St. Fountain Valley, CA 92708

Thảm-Sát Tết Mậu Thân- 50 năm Mùa Xuân Máu Lệ
Hội Cựu-Quân-Nhân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà tại Victoria
Happy Receptions, 199 Sunshine Road, Tottenham, Australia

Hội Chợ Tết - Festival du Nouvel An Vietnamien
Cộng-Ðồng Người Việt Quc-Gia Vùng Montréal
Centre Sportif Pierre Charbonneau, rue Viau 3000, Montréal, Québec H1V313

Biểu-Tình Phản-đối Cờ CSVN tại Surrey Fusion Festival
Cộng-Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver
Holland Park, 13428 Old Yale Rd., Surrey

Đêm Chuyển Lửa
Yerba Buena High School, 1855 Lucretia Ave, San Jose CA 95122

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng
Đồng-Hương Thiện-Nguyện Milpitas
City Hall of Milpitas, Calaveras Blvd, Milpitas CA 95035

Tuyệt-Thực 12 giờ trước tiền-đình Quốc-Hội Liên-Bang Úc CANBERRA
đồng-hành cùng các Anh Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Văn Túc
Grève de la faim de 12 heures devant le Parlement Fédéral Canberra, en soutien aux activistes pro-démocratie Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Văn Túc

Quốc-Hận - Commémoration du 30 avril
Câu-Lạc-Bộ Văn-Học Nghệ-Thuật Vùng Hoa-Thịnh-Ðốn
Nhà Vit-Nam, 308, Hillwood L.1, Falls Church, VA 22046

 

 

Đệ Ngũ Chu-Niên Tượng-Đài Chiến-Tranh Việt-Nam
và Đệ Tam Chu-Niên Ngày Việt-Nam / Hoa-Kỳ
Texas State Capitol, 1100 Congress Avenue, Austin, TX 78701

Quốc-Hận - Commémoration du 30 avril
Biểu-Tình trước Toà Đại-Sứ Việt-Cng tại Bruxelles - Manifestation devant l'ambassade VC
Cộng-Ðồng Việt-Nam Tự-Do tại
VQ Bỉ - Communauté des Vietnamiens Libres de Belgique
Bd Général Jacques, 1, B-1050 Bruxelles

Quốc-Hận - Commémoration du 30 avril
Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do Úc-Châu - Victoria
Vietnamese Community in Australia - Victorian Chapter
Đài Tưởng-Niệm Chiến-Tranh Việt-Nam, Canberra

Quốc-Hận - Commémoration du 30 avril
Câu-Lạc-Bộ Văn-Học Nghệ-Thuật Vùng Hoa-Thịnh-Ðốn
Nhà Việt-Nam, 308, Hillwood L.1, Falls Church, VA 22046

Quốc-Hận - Commémoration du 30 avril
Hi Người Việt Tỵ-Nạn tại Frankfurt và VPC
Trước Tổng Lãnh Sự Việt Cộng, Kennedy Allee, 49, D-60596 Frankfurt-am-Main

Đêm Nhớ Về Đất Mẹ
Hội-trường Cộng-Đồng Công-Giáo Việt-Nam
2600 Beaubien Est, Montréal, Québec, H1Y 1G5

 

Văn-Nghệ Đón Mừng Xuân Canh Tý
Văn Phòng Liên Đới Xã Hội
Nhà Thờ Saint-Hyppolite, Salle 27, avenue de Choisy, 27, F- 75013 Paris