Cờ Vàng được công-nhận

Le Drapeau reconnu

HĐTP YARRA, Tiểu-bang Victoria, úc-Châu

03.08.2016

https://dongsongcu.wordpress.com/2016/08/05/co-vang-duoc-cong-nhan-tai-hdtp-yarra-tieu-bang-victoria-uc-chau/

       

       

       

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !