Đại-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Âu-Châu - Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu
ĐHVNÂC HÌNH ẢNH BIÊN-BẢN BAN THƯ-KÝ THƯỜNG-TRỤC ĐHTTVNÂC

 

 
Tiếp nối Đại-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Âu-Châu, Đại-Hội Việt-Nam Âu-Châu ra đời tháng 07 năm 1975, với nhiệm-vụ tổ-chức :
1.   Đại-Hội Thường-Niên vào tháng 11 hàng năm,
2.   Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu, vào tháng 07 hàng năm,
3.   Đại-Hội Bất-Thường, khi nhu-cầu đòi hỏi,
4.   Trại Hội-Thảo và Học-Tập, khi nhu-cầu đòi hỏi,
5.   Đêm Văn-Hóa Âu-Châu, khi nhu-cầu đòi hỏi

QUY-CHẾ

      

  

  

  

  

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o L Hữu o   .   Rue Sainte-Vronique, 20   .   B-4000 Lige   .   Belgique