Ký-giả Hải Nguyên phỏng-vấn

Ông Lê Hữu Đào

về Anh Hùng Trần Văn Bá nhân ngày Gi ln th 29

08.01.2014