Lễ Khánh-Thành Tượng-Ðài Thuyền-Nhân Việt-Nam

Inauguration de la Stèle des Boat People Vietnamiens

MONTREAL, 28.08.2021

        

     

https://www.youtube.com/watch?v=UN6xPeAbHjQ
https://www.facebook.com/959340927412515/videos/534262161165423