Lễ Khánh-Thành Tượng-Ðài Thuyền-Nhân Việt-Nam

Inauguration de la Stèle des Boat People Vietnamiens

MISSISSAUGA

Double-click on each picture to enlarge

Video YOUTUBE 1