Hệ-Thống Truyền-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại tại Âu-Châu

Nữ phóng-viên Thu Hồng phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

về Ngày Quốc-Hận 30.04.2011 tại Liège