Un grand MERCI à nos sponsors

PALMARES

Giải Nhã-Nhặn A B C

Hạng Nhất
Finalistes
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhất
Hạng Nhì

Bùi Tú Mai Linh
Trương Thu Khanh

Lữ Anh Ðài
Lữ Linh

Lê Hữu Lộc
Jean-François Mambour

Nguyễn Tấn Phước
Luu Phúc Hậu

Trần Thị Ngọc Bích
Nguyễn Văn Trọng

Nguyễn Thị Hoa
Trần Hoàng Lương

Nguyễn Tấn Hoàng
Ngô Minh Trực


Giải Nhã-Nhặn Liên-Tỉnh A B C

Hạng Nhất
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Lữ Anh Ðài
Phạm Văn Thiệp

Lê Văn Tỷ
Nguyễn Tuấn Thu

Lê Bình Phước
Nguyễn Nghiêm Tuấn

Lữ Anh Ðài
Phạm Văn Thiệp

Nguyễn Mạnh Hà
Trương Thị Hoa-Niên

Eric Sauveur
Jos Wagemans

Trần Thị Ngọc-Bích
Trần Hoàng Lương

Nguyễn Thị Thục-Trinh  Phan Công Hương

Giải Nhã-Nhặn Liên-Tỉnh A B

Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhất
Hạng Nhì
Hạng Nhất
Hạng Nhì

Hứa Lệ Cường
Trần Thị Ngọc-Bích

Lý Qúy Hùng
Mai văn Hùng

 

Lê Bình Phước
Nguyễn Nghiêm Tuấn

Nguyễn Tín Thạch
Trần Thiện Đỉnh

Nguyễn Mạnh Hà
Trương Thị Hoa-Niên

Nguyễn Phú Lộc
Phan Anh Tú

Phan Kim Thư
Nguyễn Tấn Hoàng

Eric Sauveur
Régis Kampangala

Nguyễn Mạnh Huy
Lê Hoàng Long

Defréchereux Pierre
Nguyễn Nghiêm Tuấn

Trần Quấc Hữu
Lê Hữu Lộc

La Dưỡng Đức
Bùi Christophe

Trần Kim Doanh
Trần Thị Ngọc Bích

Kampangala Régis Defréchereux Pierre
Phạm Minh Ngọc
Lê Bình Phước

Nguyễn Mạnh Huy
Lê Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Hùng
Nguyễn Nghiêm Tuấn

Nguyễn Quan Trọng
Nguyễn Tín Thạch

Nguyễn Duy Nam
Trần Thị Ngọc Bích

Lê Hữu Đào
Nguyễn Phú Lộc

Frare Maggy
Nguyễn Kim Lân

Hùynh Đức Minh Vũ Hoàng Chương

Rubio Gildo
Trần Quắc Hữu

Nguyễn Quan Trọng
Trần Moïse

Đỗ Quang Đại
Lê Trọng Hải

Nguyễn Tấn Hoàng
Phạm Christopher

A Campo Francine
Ngô Minh Trực

Trương Anh Kiệt

Lê Bình Phước
Lê Hữu Lộc

Bùi Paul
Mai Văn Hùng

Nguyễn Kim Lân
Phan Kim Thư

Lê Hữu Đào
Nguyễn Duy Thạnh

Đặng Quốc Nam

Đặng Quốc Ấn
Đặng Quốc Nam

Hùynh Đức Minh
Vũ Hoàng Chương

Bùi Christophe
Hoàng Vĩnh Thịnh

Lữ Anh-Đài
Phạm Văn Tùng

Nguyễn Duy Johnathan
Nguyễn Duy Thạnh

Trần Thị Ngọc-Bích
Phạm Duyên

Bùi Paul

Bùi Van Khoa
Phạm Minh Ngọc

Bùi Van Ðức
Hùynh Đức Minh

Trần Quắc Hữu
Mai Van Hùng

Trần Thiện Ðỉnh
Lê Bình Phước

Ngô Minh Trực
Bou Kimy

Lê Thanh Thúy
Nguyễn Hữu Trí
VTA 2008 FALL
VTA 2009 SPRING

PHOTOS