Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

BERLIN 07.07.2018
NON au bail de 99 ans avec la Chine

   

   

   

Vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=qmbPB-3w5WM
Video Facebook 1 - Video Facebook 2 - Video Facebook 3