Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

BRUXELLES 16.06.2018
NON au bail de 99 ans avec la Chine

trước Toà Đại-Sứ Việt-Cộng tại Bruxelles
devant l'ambassade communiste à Bruxelles

Avec la participation de :
Mme Nathalie GILSON
Echevine d'Ixelles - Phó Thị-Trưởng Ixelles

M. Michel BREYDEL de GROENINGHE
Conseiller Communal / Nghị-viên Ixelles
Mme TRÂN Thục Nhi
Conseillère Communale / Nghị-viên Ixelles

Vidéos

1. Toàn-diện : https://youtu.be/5aYLhxXjvfg : 2:20:35

2. Từng phần :

Chuẩn-bị

https://www.youtube.com/watch?v=j2l2lLI7QO8&feature=youtu.be

08:38

Chuẩn-bị

https://www.youtube.com/watch?v=_bT-SMjeWDc

00:48

phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=wV7XbXmHnqI

22:37

phần 2

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5ymix9ucMsA

15:06

phần 3

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=n5uSNf4VGS0

02:35

phần 4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=T_qAIDGtP0o

07:41

phần 5

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hipPCQcIbcQ

16:50

phần 5 A

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1C11HmnCe-U

04:34

phần 6

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=RO17SBu1j8c

04:58

Quốc-Ca và Phút Mặc-Niệm - Le Salut aux Couleurs et la Minute de Silence

         

  

Diễn-văn - Discours

Allocutions de Mme Nathalie Gilson et de M. Michel Breydel
https://youtu.be/DBdEOURT8RE
Interviews de Mme Nathalie Gilson et de M. Michel Breydel
https://youtu.be/Ng7NXn5T_zM
Phát-biểu / allocution de M. Lê Hữu ào
https://youtu.be/uki3X5hXqAY
Phỏng-vấn Ông Lê Hữu ào
https://youtu.be/ejL9IBLCGjA

        

       

     

Diễn-hành - Défilé

       

       

       

        

       

       

      

    

Quang-cảnh & khí-thế - Ambiance