Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

OTTAWA 07.07.2018
NON au bail de 99 ans avec la Chine

   

   

   

   

C      

Vidéos
Video Youtube 1  -  Video Youtube 2  -  Video Youtube 3   -  Video Youtube 4  -   Video Youtube 5  -  Video Youtube 6
Video Facebook 1 - Video Facebook 2 - Video Facebook 3 - Video Vietnam.ca 3