Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

SYDNEY 07.07.2018
NON au bail de 99 ans avec la Chine