Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

WASHINGTON 07.07.2018
NON au bail de 99 ans avec la Chine

Vidéos
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3