Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

BRUXELLES 07.08.2018
NON au bail de 99 ans avec la Chine

trước Toà Đại-Sứ Việt-Cộng tại Bruxelles
devant l'ambassade communiste à Bruxelles

Vidéos

1. Toàn-diện : https://youtu.be/hqXDUDewWhY
2. Từng phần :
Video 1 - Video 2 - Video 3 - Video 4 - Video 5 - Video 6 - Video 7 - Video 8

Quốc-Ca và Phút Mặc-Niệm - Le Salut aux Couleurs et la Minute de Silence

       

   

Diễn-văn - Discours

Phỏng-vấn Ông Lê Hữu Ðào

       

       

   

Diễn-hành - Défilé

       

       

       

       

       

        

 

Quang-cảnh & khí-thế - Ambiance