Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình chống Trung-Cộng Manifestations contre la Chine

17.07.2011

Sài Gòn - Hà Nội

 

Vidéo : Regarder comment les agents de sécurité communistes traitent les manifestants pacifiques
Xin mời xem Công An dánh Dân biểu-tình một cách thô-bạo
Video Youtube 1

Vidéo : Même arrêtés et emmenés dans un car, les manifestants continuent à scander les slogans
Mặc dù đã bị bắt lên xe car, Đồng-bào vẫn tiếp-tục hô khẫu-hiệu chống Trung-Cộng và tay sai bán nước

Video Youtube 2

Xin nhận-diện những tên Công An này !!!
Retenez bien les photos de ces policiers !!!

Double-click on each picture to enlarge

Hà Nội

   

   

   

   

   

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser le régime communiste vietnamien

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,

gian ác với dân,

lụy-phục ngoại-thù,

phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,

perfide avec le Peuple ,

lâche avec l'ennemi,

traître envers la Patrie !

 

Sài Gòn