Dù ai đi ngược, về xuôi,
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

18.04.2021
Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do NSW
Trung-tâm Sinh-Hoạt Cộng-Đồng, 6-8 Bibbys Place, Bonnyrig NSW 2177