Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2017
được trao cho
Linh-Mục Nguyễn Văn Lý

Linh-Mục Nguyễn Văn Lý

http://www.tinhthantranvanba.org/

06.05.2017 - LIEGE

Lễ Công-bố Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2017

         

         

     

TRẦN VĂN BÁ