42 năm QUỐC HẬN 2017
42è Commémoration du 30 avril

Frankfurt am Main - Bad Homburg

Liên-Hội Ngưi Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức
& Hội Ngưi Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt & VPC

Video Youtube

1.   Biểu-tình trước Toà Tổng Lãnh-Sự Việt-Cộng

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

2.   Tuần-hành