Quốc-Hận Toàn khắp Thế-Giới
Commémorations à travers la planète

30 Tháng Tư - 30 Avril 2019

30.04.2019
Arlington

30.04.2019
Bruxelles

30.04.2019
Denver

Quốc-Hận

video Youtube

30.04.2019
Hà-Nội

Quốc-Hận

30.04.2019
Ottawa

30.04.2019
San Jose

Quốc-Hận

www.mercurynews.com
video Youtube 1      video Youtube 2      video Youtube 3
Vidéo Facebook 1

       

     

30.04.2019
Westminster

29.04.2019
Houston

Quốc-Hận

Vidéo Facebook 1 - Vidéo Facebook 2

       

        

     

29.04.2019
Hậu-Dụ VNCH

Quốc-Hận

        

      

 

28.04.2019
Evry

Lễ Thượng-kỳ cầu-siêu chiến-sĩ trận-vong và nạn-nhân Quốc-Hận tại chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc

Vidéo Facebook

        

       

28.04.2019
London

28.04.2019
Montreal

Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Quốc-Hận 2019

https://vietnam.ca

28.04.2019
Paris

28.04.2019
Washington

27.04.2019
Bruxelles

27.04.2019
Canberra

27.04.2019
Frankfurt

27.04.2019
Montreal

Đêm Nhớ Về Đất Mẹ

vietnam.ca      Video Youtube

27.04.2019
Oregon

Quốc-Hận

Vidéo Favebook 1 - Vidéo Facebook 2 - Vidéo Facebook 3

       

         

27.04.2019
Oslo

Quốc-Hận

      

27.04.2019
Toronto

Lễ Thượng-Kỳ và Quốc-Hận

thuduc-ontario.ca

Vidéo Facebook 1 - Vidéo Facebook 2 - Vidéo Facebook 3 - Vidéo Facebook 4 - Vidéo Facebook 5

       

      

     

27.04.2019
Westminster

25.04.2019
Den Haag

Quốc-Hận

Vidéo Facebook

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !