Quốc-Hận Toàn khắp Thế-Giới
Commémorations à travers la planète

30 Tháng Tư - 30 Avril 2021

02.05.2021
Evry

Lễ Tưởng-Niệm 46 năm ngày Quốc-Hận 30.04, được cử-hành vào ngày 02.05.2021
tại đài Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân trong khuôn viên chùa Khánh Anh

Évry-Courcouronnes, Pháp-Quốc

30.04.2021
Bruxelles

Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư trước Toà Đại-Sứ Vit-Cộng
Manifestation de Commémoration du 30 avril devant l'Ambassade des Vit-Cộng

30.04.2021
Bussy-St-Georges

Video Facebook

30.04.2021
Den Haag

Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư trước Toà Đại-Sứ Vit-Cộng

30.04.2021
Georgia

Cộng-Đồng Người Vit Quc-Gia GA, phi-hợp vi Liên-Hội Cựu-Chiến-Sĩ Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà GA,
dã long-trọng tổ-chức Lễ Tưởng-Niệm Quốc-Hận lần th 46

Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Facebook

30.04.2021
Houston

       

        

       

  

30.04.2021
Las Vegas

       

      

      

     

30.04.2021
Lyon
Nhóm Thân-Hữu Lyon : video YouTube
30.04.2021
MISSISSAUGA

L Thượng Kỳ Tưởng-Niệm 46 năm Quốc-Hận tại Mississauga và Brampton

Video Youtube

30.04.2021
NSW
Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư / NSW - Úc
30.04.2021
Paris

Video Youtube      Video Facebook

30.04.2021
Philadelphia

     

     

 

30.04.2021
Seattle

Lễ Tưởng-Niệm trước Đài Chiến-Sĩ Trận-Vong - Tổ Đình Việt-Nam - Seattle

Tuần báo Người Việt Ngày Nay
nvngaynay.com/tin-tuc

Tuần báo Người Việt Tây Bắc
connect.xfinity.com

30.04.2021
Toronto

Trong hình là ông John Tory, Thị-Trưởng thành-phố Toronto, Canada
đã tưởng-niệm ngày Quốc-Tang 30.04 đau thương dưới lá cờ Vàng của VNCH
được treo trang-trọng trước Toà Thị-Chính Toronto.

Video Youtube

 

30.04.2021
Washington DC

Cộng-Đồng Việt-Nam tại DC, MD & VA / Eden Center

Video Youtube

30.04.2021
Westminster
      
25.04.2021
San Jose

GRAND CENTURY MALL SAN JOSE CALIFORNIA

Video Youtube 1      Video Youtube 2

       

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !