Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationnale
des Droits de l'Homme
10.12.2018
trên khắp thế-giới / à travers la planète

15.12.2018
PARIS

15.12.2018
TOKYO

 

10.12.2018
BRUXELLES

10.12.2018
LONDON

Cộng-động người Việt-Nam tại Anh Quốc tập-trung trước toà nhà đại-sứ-quán CSVN,
phản-đối nhà cầm quyền Cộng-sản đàn-áp và bỏ tù các nhà yêu nước.

Video Facebook 1 - Video Facebook 2

10.12.2018
PARIS

09.12.2018
HÀ-NI

Video Facebook 1

    

09.12.2018
HOUSTON

09.12.2018
SÀI-GÒN

Bà con Dân Oan chào mừng ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền ngay trước tòa lãnh-sự Hoa Kỳ, quận 1, Sài-Gòn !

    

09.12.2018
TORONTO

08.12.2018
OSLO

   

Video Facebook 1 - Video Facebook 2 - Video Facebook 3

08.12.2018
BERLIN

08.12.2018
SÀI-GÒN
 

08.12.2018
SYDNEY

08.12.2018
LONDON

07.12.2018
SAN JOSE

09.12.2018
NEW YORK

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !