Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

31.05.2017
Washington D.C.
28.05.2017
DORMUND

     

27.05.2017
PARIS

    

26.05.2017
SYDNEY

Biểu-tình của Đồng-bào Việt-Nam chống văn-hoá-vận của Việt-cộng : https://www.youtube.com/watch?v=-s8l8bc-3mI

25.05.2017
CANBERRA

Biểu-tình của đồng-bào từ tiểu-bang Victoria, Úc-Châu trước Toà Đại-sứ Việt-cộng tại thủ-đô Canberra đòi hỏi nhân-quyền cho người dân quốc-nội, phản-đối chính-sách dàn-áp của nhà cầm quyền và đồng-hành cùng đồng-bào tại Nghệ-An và Hà-Tĩnh  

     

     

  

25.05.2017
MELBOURNE

Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do tại Melbourne với sự phối-hợp cùng CĐNVTD tại NSW và các tổ-chức đã tổ-chức cuộc biểu-tình
trước tiền-đình Quốc-Hội

    

22.05.2017
LONDON

Biểu-tình trước Đại-sứ-quán Việt-cộng tại Luân-Đôn phản-đối CS bắt người vô tội và yêu cầu trả tự-do cho tù-nhân lương-tâm.
https://www.youtube.com/watch?v=wIArbMFVLv8
https://chantroimoimedia.com/2017/05/22/thanh-nien-viet-nam-bieu-tinh-chung-voi-xa-quoc-te-truoc-su-quan-csvn-tai-london/

   

13.05.2017
TAI PEH

Biểu-tình trước Đại-sứ-quán Việt-cộng tại Đài-Bắc phản-đối CSVN về việc cho công-an đánh đập đàn-áp giáo-dân giáo-xứ Song-Ngọc, cũng như việc bao-che cho tập-đoàn Formosa Hà-Tĩnh

11.05.2017
CANBERRA

      

      

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !