Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Tư - Avril 2019

Manifestations générales à travers la planète
Avril 2019

30.04.2019

25.04.2019
Melbourne

ANZAC DAY

   

06.04.2019
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

        

       

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !