Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Chín - Septembre 2019

Manifestations générales à travers la planète
Septembre 2019

30.09.2019
Toronto

CITY HALL OF TORONTO : Đồng-cảm với người dân Hồng-Kng, Đài-Loan, Tây-Tạng, Đồng-bào Việt-Nam cũng đã đến để cùng lên tiếng cho một ước mơ chung

Video FB 1 - Video FB 2 - Video FB 3 - Video FB 4

         

      

    

29.09.2019
Sydney

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

        

     

29.09.2019
Sydney

Phong-Trào Giới Trẻ Vì Nhân-Quyền tham-dự biểu-tình ủng-hộ Hồng-Kông

  

29.09.2019
Toronto

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB

       

28.09.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1 - Video FB 2

        

          

       

27.09.2019
Sydney

Chương-trình Thắp Nến Vận-Động Trả Tự-Do Cho Ông Châu Văn Khảm, một thành-viên của Đảng Việt Tân Úc-Châu đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ, được tổ-chức tại Khu Trung-Tâm MARTIN PLACE (Sydney CBD).

The Candlelight Vigil Campaign to free Mr. Chau Van Kham, a member of the Viet Tan Party Australia Chapter is being detained by the Vietnamese authorities, held at the MARTIN PLACE Central Area (Sydney CBD).

SBS NEWS Úc-Châu - Video FB

     

       

  

25.09.2019
Hà-Nội

Câu-lạc-bộ Lê Hiếu Đằng chống Trung-Cộng

     

22.09.2019
Osaka

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

RFA 1 - RFA 2

       

        

              

22.09.2019
Sài-Gòn

Giới Trẻ biểu-tình vì môi-trường tại Sài-Gòn
Les jeunes manifestent pour le climat et l'environnement à Sàigon

    

22.09.2019
Toronto

Biểu-Tình Chống Việt Cộng bán nước và văn-nô Đàm Vĩnh Hưng

      

   

21.09.2019
Bruxelles

21.09.2019
Montreal

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video YOUTUBE

21.09.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB

         

         

21.09.2019
Troisdorf

40 Năm Tri-Ân Nước Đức - Liên-Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại CHLB Ðức
40 ans de Reconnaissance envers l'Allemagne - Fédération des Réfugiés Vietnamiens en R.F.A.

    

15.09.2019
Paris

14.09.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video YOUTUBE

       

     

13.09.2019
Los Angeles

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

       

08.09.2019
London

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video YOUTUBE

08.09.2019
Tokyo

Cùng xuống đường phản-đối Trung-Cộng xâm-lăng Việt-Nam

Video FB 1

       

        

       

       

07.09.2019
Hamburg

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

        

      

07.09.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

     

02.09.2019
San Francisco

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1
https://www.youtube.com/watch?v=5KVYn0rHhlc

     

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !