Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Mười Một - Novembre 2019

Manifestations générales à travers la planète
Novembre 2019

30.11.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

       

        

     

24.11.2019
Sài-Gòn

Stand with Hong Kong

 

23.11.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

       

   

22.11.2019
Houston

Stand with Hong Kong

       

20.11.2019
Hà-Nội

Stand with Hong Kong

       

       

      

  

20.11.2019
Sài-Gòn

Stand with Hong Kong

11.11.2019
Hà-Nội

Biểu-tình trước nhà "Thủ-Tướng" Nguyễn Xuân Phúc

https://www.youtube.com/watch?v=UIyUyedKlTU

16.11.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1

        

        

 

15.11.2019
Đà-Nẵng

Hàng trăm người dân vây tòa án ở Đà Nẵng đòi đất

https://www.nguoi-viet.com - Video YOUTUBE 1

11.11.2019
Hà-Nội

Công-An biểu-tình đòi trả lại quyền-lợi nhà đất ở Đông Anh

Video YOUTUBE 1 - Video YOUTUBE 2 - Video YOUTUBE 3

     

    

11.11.2019
H-Nội

Biểu-Tình trước Tòa Ðại-Sứ Hoa-Kỳ kêu gọi cứu Việt-Nam
Video YOUTUBE

    

     

   

09.11.2019
Mississauga

09.11.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1

         

       

07.11.2019
Los Angeles

Biểu-Tình chống Trung-Cộng trước Tòa Tổng Lãnh-Sự Trung-Cộng

https://www.youtube.com/watch?v=lcJAOpc0mDA

     

     

 

05.11.2019
Sài-Gòn

Biểu-Tình đòi Tự-Do, Dân-Chủ và Nhân-Quyền cho Dân-Tộc Việt-Nam

https://www.youtube.com/watch?v=ld22kdYH8pg

    

    

    

05.11.2019
Sydney

Biểu-Tình Chống văn-công Việt Cộng

Video FB 1 - Video FB 2 - Video FB 3 - Video FB 4 - Video FB 5

  

02.11.2019
Paris

Biểu-Tình Chống Trung-Cộng xâm-lược và Việt Cộng bán nước

Video FB 1

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !